ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

 

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್

ಡಿವಿಎಸ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು
ಸರ್ ಎಂ.ವಿ.ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 201.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ- ಭಾರತ.
ಫೋನ್ ನಂ : 08182 – 278455
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :08182 – 278455
ಮಿಂಚಂಚೆ: Principal@dvsdegreecollege.org
ಮಿಂಚಂಚೆ: principal.dvscollege@gmail.com

ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ:  

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ
ಫೋನ್ ನಂ : 08182 – 278455
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08182 – 278455

ಮಿಂಚಂಚೆ: hod.cs@dvsdegreecollege.org