ನ್ಯಾಕ್

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಕೋಶ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಕೋಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

banner 2015


ನ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ- ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸದಸ್ಯತ್ವ

1

Prof S K Chandrashekara Principal

Chairman

2

Dr H T Krishnamurthy Professor

Coordinator

3

Sri. K.G.Subramanya President, DVS Managing Committee

Member

4

Mr.Edward Pinto Vice-President, Indian Red Cross Society, Shimoga District.

External Member

5

Mr.S.P.Dinesh Chairman, Indian Red Cross Society, Karnataka State Branch.

External Member

6

Mr.Raju.M Engineer

External Member

7

Mr.Laxmi Narayan Kashi Social Activist

External Member

8

Mr.R.V.Gunari Journalist

Alumni Member

9

Dr.Mahesh Anan Goudar Retired Professor

External Member

10

Prof.K.R.Suresh Professor Member

11

Dr.Geetha Professor Member

12

Mr.Megharaja. D.S Lecturer Member

13

Mr.G.N.Rajeev SDA Member

 

IQAC Reports

pdfDownload 2007-08 report

pdfDownload 2008-09 report

pdfDownload 2009-10 report

pdfDownload 2010-11 report

pdfDownload 2011-12 report

pdfDownload 2012-13 report

pdfDownload 2014-15 report

pdfDownload 2015-16 report

pdfDownload 2016-17 report

pdfDownload 2017-18 report