ಬೋಧಕ ವರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ :

1. ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ.ಸಾವಿತ್ರಿ, ಎಂ.ಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3. ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿ  ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಡಿ.ಲಿಟ್ (ಗೌರವ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ ಮಮತ ಪಿ ., ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಬಿ.ಪಿಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಡಾ ರಣಧೀರ ., ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ :

1. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪಿ., ಎಂ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಆರ್ ಚೈತ್ರ ಎಂ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಎಲ್., ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ :

1. ಪ್ರೊ. ಎ.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ, ,ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ :

1. ಶ್ರೀ. ಅಚುತ ಅವಧಾನಿ, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಶ್ಮಾ ಕೌಸರ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಕೆ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ , ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್., ಎಂ.ಎ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ,

ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಜಿ. ವಿ., ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆರ್., ಎಂ.ಎ, ಎಂ.{ಇಲ್, ಜಿಡಿಸಿ, ಪಿಜಿಡಿ ಇನ್ ಪಿಆರ್, ಪಿಜಿಡಿಜಿ (ಪಿಎಚ್.ಡಿ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,   NCC  Officer

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಡಾ.ಶೀಲಾ ಕೆ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿಜಯ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಕುಮಾರಿ. ರಮ್ಯ ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಕುಮಾರಿ. ಸಂಗೀತ ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ. ಗಾಯಿತ್ರಿ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ. ಅನುಷ ಬಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಕುಮಾರಿ. ಶೈಲಜಾ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
7. ಕುಮಾರಿ. ಇಂಚರ ಡಿ.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
8. ಕುಮಾರಿ. ನಂದನ ಕೆ.ಎನ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ :

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಎಸ್.ಎಂ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ.ಕೆ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ. ಶ್ವೇತ ಬಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ. ಅನುಷ ವಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಆರ್.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಕುಮಾರಿ. S ಎಸ್.ಸಹನಾ ತಾಜ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ ಎನ್ ವರ್ಷಾ., ಎಂಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೆ.ಎಂ .,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಗೀತಾ ಸಾಮಕ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್

ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕರು

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ.ಜೆ. ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್,

ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಆಫೀಸರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ವಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3. ಕುಮಾರಿ. ಶೀಲಾ ಕೆ.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀಮತಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಡಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಉಮೇಶ್ಎಸ್.ಡಿ., ಎಂ.ಎಎಸ್ಸಿ, ಸಿಐಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಕುಮಾರಿ. ಅನುಷ ಹೆಚ್.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಚ್ ., ಎಂ.ಟೆಕ್, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. Mr. ಬಸವರಾಜ್ ಸಿ.ಎಂ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ ಮೇಗರಾಜ ಡಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ, ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪೈ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಆಸಿಂ ಕೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್.ಜೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
7. ಕುಮಾರಿ. ಪ್ರೀಯಾಂಕ ಜಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
8. ಕುಮಾರಿ. ನಿಖಿತ ಎಸ್. ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

1. ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

1. ಪ್ರೊ. ಯುವರಾಜ್ ಕೆ., ಎಂ.ಕಾಂ  ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2. ಕುಮಾರಿ. ಸ್ವಪ್ನ., ಎಂ.ಕಾಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ ಗುಣಾಶ್ಯಾಮ್.,  ಎಂ.ಕಾಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

1.  ಶ್ರೀ.  ಸಚಿನ್ ಕೆ , ಎಂ.ಪಿ.ಇಡಿ  ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀ ಮನು ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿ. ಉಷಮಾಣಿ  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕ