ಬೋಧಕ ವರ್ಗ

ಕನ್ನಡವಿಭಾಗ: 

1. ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಎಂ.ಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3. ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿ  ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಡಿ.ಲಿಟ್(ಗೌರವ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಯು.ಎಸ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಬಿ.ಪಿಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ. ಮಮತಾ ಪಿ.  ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಕೆ-ಎಸ್ಎಲ್ಇಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಡಾ. ರಣಧೀರ ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ :

1. ಕುಮಾರಿ.ಅರ್ಪಿತಾ. ಪಿ., ಎಂ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಆರ್ ಚೈತ್ರ ., ಎಂ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್ ಕೆ ಎಲ್., ಎಂ.ಎ,  ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

 ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಎ.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ., ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD

 ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀ. ಅಚ್ಚುತ ಅವಧಾನಿ, ಎಂ.ಎ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, HOD

ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀಮತಿರೇಶ್ಮಾ ಕೌಸರ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, HOD

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಎಸ್ಎಲ್ಇಟಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್., ಎಂ.ಎ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ,

ರೋವರ್ಸ್ಮತ್ತುರೇಂಜರ್ಸ್ಆಫೀಸರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಶ್ರೀ.ಅರವಿಂದ ಜಿ.ವಿ, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ

ಕನ್ವೀನರ್ – ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಆರ್., ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಇಲ್, ಜಿಡಿಸಿ, ಪಿಜಿಡಿಇನ್ಪಿಆರ್, ಪಿಜಿಡಿಜಿ(ಪಿಎಚ್.ಡಿ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,   NCC  Officer

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್, ಎಂ.ಎ, ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಡಾ.ಶೀಲಾಕೆ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿಜಯ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಕುಮಾರಿ.ರಮ್ಯಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಕುಮಾರಿ. ಸಂಗೀತ ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ. ಅನುಷಾ ಬಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಕುಮಾರಿ. ಶೈಲಾಜಾ ಹೆಚ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
7. ಕುಮಾರಿ. ಇಂಚರಾ ಡಿ.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
8. ಶ್ರೀ. ನಂದನ್ ಕೆ.ಎನ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಿವಲೀಲಾ ಎಸ್.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಕುಮಾರಿ.ಅರ್ಚನಾ ಎಂ.ಕೆ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಕುಮಾರಿ. ಶ್ವೇತಾ ಬಿ ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿ.ಅನುಷಾ ವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಆರ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಕುಮಾರಿ. ಎಸ್.ಸಹನಾತಾಜ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀಮತಿಸಹನಾಜಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಕುಮಾರಿಎನ್ವರ್ಷಾ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಕುಮಾರಿಸೌಮ್ಯಕೆ.ಎಂ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಗೀತಾಸಾಮಕ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್

ಐಸಿಟಿಸಂಯೋಜಕರು

ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪೃಥ್ವಿಕೆ.ಜೆ. ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್,

ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ಆಫೀಸರ್

ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಪ್ರೊ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್. ವಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
3. ಕುಮಾರಿ.ಶೀಲಾಕೆ.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀಮತಿ.ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಡಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಉಮೇಶ್ಎಸ್.ಡಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, HOD
2. ಕುಮಾರಿ. ಅನುಷಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀಮತಿ. ನೇತ್ರಾವತಿಎಚ್., ಎಂ.ಟೆಕ್, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, HOD
2. ಬಸವರಾಜ್ ಸಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
3. ಶ್ರೀ.ಮೇಗರಾಜ ಡಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ,ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
4. ಶ್ರೀ.ಮಂಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪೈ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
5. ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಆಸಿಂ ಕೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
6. ಕುಮಾರಿ.ರಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್.ಜೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
7. ಕುಮಾರಿ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿ.ಎಂ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
8. ಕುಮಾರಿ. ನಿಕಿತಾ ಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಪರಿಸರವಿಜ್ಞಾನವಿಭಾಗ

1. ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಎಫ್ ಜಡ್ಎಸ್ಐ ಸಹಾಯಕಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,

ವಾಣಿಜ್ಯವಿಭಾಗ

1. ಪ್ರೊ. ಯುವರಾಜ್ ಕೆ., ಎಂ.ಕಾಂ  HOD
2. ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವಪ್ನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಶ್ರೀ. ಗುಣಾಶ್ಯಾಮ್.,  ಎಂ.ಕಾಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ದೈಹಿಕಶಿಕ್ಷಣ

1.  ಶ್ರೀ. ಸಚಿನ್.ಕೆ, ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀ ಮನು ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಲಿಬ್, ಎಂ.ಕಾಂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿ. ಉಷಮಾಣಿ ಬಿ.ಎ, ಡಿ.ಲಿಬ್.ಎಸ್‌ಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕ