ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :

ಕ್ರ.ಸಂ 

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

1. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜೀವ್ M.A., F D A
2. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ S D A
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿಂದಿಯಾ B.Com, S D A
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಜಿ.ರೇಣುಕಾ S D A
5. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಚ್.ಎನ್ S D A
6. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ Attender
7. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ Attender
8. ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಟಿ.ಬಿ Attender
9. ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ Attender
10. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್ Peon
11. ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ Peon
12. ಶ್ರೀ ಅನ್ಸರ್ Peon
13. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾಜಂತ್ರಿ Peon
14. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ.ಜಿ Peon
15. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಿ.ಟಿ S D A
16. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಹೆಚ್ S D A
17. ಕುಮಾರಿ ವಿನುತ ಎಸ್ Computer Operator
18. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾಮ್ಮ Attender
19. ಶ್ರೀ ಪೆಂಚಾಲಯ್ಯ Attender
20. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕ ಎಸ್ Attender
21. ಶ್ರೀ ಬಿಸತಪ್ಪ Attender