ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜೀವ್ M.A., F D A
2. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ S D A
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿಂದಿಯಾ B.Com, S D A
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಜಿ.ರೇಣುಕಾ S D A
5. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಚ್.ಎನ್ S D A
6. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ Typist
7. ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ Attender
8. ಶ್ರೀ ವಿ ಆಂಜನೇಯ Attender
9. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ Attender
10. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ Attender
11. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ Attender
12. ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಟಿ.ಬಿ Attender
13. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಭಟ್ Peon
14. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್ Peon
15. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ Attender
16. ಶ್ರೀ ಅನ್ಸರ್ Peon
17. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ Peon
18. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ.ಬಿ Peon
19. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಿ.ಟಿ Clerk
20. ಶ್ರೀ ಪೆಂಚಾಲಯ್ಯ Peon
21. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್ Peon