ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕಚೇರಿಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜೀವ್ M.A., F D A
2. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ S D A
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿಂದಿಯಾ B.Com, S D A
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಜಿ.ರೇಣುಕಾ S D A
5. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ಎಚ್.ಎನ್ S D A
6. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ Attender
7. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ Attender
8. ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ.ಟಿ.ಬಿ Attender
9. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ Attender
10. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ.ಬಿ.ಎಸ್ Peon
11. ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ Peon
12. ಶ್ರೀ ಅನ್ಸರ್ Peon
13. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭಜಂತ್ರಿ Peon
14. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್.ಎಂ.ಜಿ Peon
15. ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್.ಬಿ.ಟಿ SDA
16. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ.ಎಚ್ SDA
17. ಶ್ರೀ ವಿನುಥಾ.ಎಸ್ Computer Operator
18. ಶ್ರೀಮತಿ  ಮಂಜುಳಮ್ಮ Attender
19. ಶ್ರೀ ಪೆಂಚಾಲಯ್ಯ Peon
20. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ.ಎಸ್ Attender
21. ಶ್ರೀ ಬಿಸಾಟಪ್ಪ Attender