ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರೊ.

 

1. ಪ್ರೊ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

01-06-1966 to 03-08-1966

2. ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ

03-08-1966  to 15-06-1979

3. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್.ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ

15-06-1979 to 15-05-1988

4. ಪ್ರೊ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಉಡುಪ

16-05-1988 to 31-05-1996

5. ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್

01-06-1996 to 28-02-1997

6. ಪ್ರೊ. ಜಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

01-03-1997 to 30-09-1998

7. ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಆರ್.ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

01-10-1998 to 31-10-2001

8.ಪ್ರೊ.ಬಿ. ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

01-11-2001 to 30-06-2002

9. Prof. ಕೆ. ಎನ್. ಕಾಂತೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ

01-07-2002 to 31-03-2003

10. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ

01-04-2003  to 31-03-2005

11. ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

01-04-2005 to 30-04-2007

12. ಡಾ. ಬಿ. ಎಮ್. ಹೊಸೂರು

01-05-2007 to 31-08-2012

13. ಡಾ. ಜಿ. ಪಿ. ಬಸಪ್ಪ

01-09-2012 to 31-12-2012

14. ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್

01-01-2013 to 30-08-2014

15. ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ರಾವ್

01-09-2014 to 31-10-2014

16. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

01-11- 2014 to 05-11- 2015

17. ಡಾ. ಗೀತಾ ಸಾಮಕ್

6-11-2015 To 23-04-2017

18.ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

24 – 04-  2017 To 31-07-2019

19.ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

01-08-2019 To Present